X
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość   Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
O plikach cookies na stronie Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu


Godło RP Administracja Podatkowa
  Załatwianie spraw Mapa serwisu Kontakt

 
 
Dział  Załatwianie spraw
US Warszawa Mokotów

  Powrót  
Rejestrowanie, ewidencja i identyfikowanie podatników i płatników1. InformacjeUrząd Skarbowy Warszawa Mokotów
ul. Postępu 16A, 02-676 Warszawa
Stanowisko nr 18 (literka R) na Sali Obsługi Klienta.
Godz. pracy poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek , piątek 8.00 - 16.002. Kogo dotyczy˙ podatników
˙ płatników podatków a także składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne
˙ osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami
˙ innych podmiotów, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, w szczególności zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz płatników podatków
˙ podmiotów będących na podstawie odrębnych ustaw płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.3. Jakie dokumenty należy złożyć1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej składają w celu nadania NIP: zgłoszenie identyfikacyjne NIP-3

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 oraz dołączają potwierdzone notarialnie (lub poświadcza je urzędnik) kopie dokumentów:
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- zaświadczenia o numerze Regon
- dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, w którym działalność będzie prowadzona (umowa najmu lub użyczenia)
- umowę z biurem rachunkowym (jeśli podatnik korzysta z usług biura)
- umowę z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego, na który przekazywany ma być zwrot podatku lub poświadczenie rachunku wydane przez bank

3. Organizacje: zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 , załącznik NIP-D (w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych) oraz dołączają potwierdzone notarialnie (lub poświadcza je urzędnik) kopie dokumentów:
- umowy spółki (statut itp.)
- pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
- dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z lokalu, w którym działalność będzie prowadzona (umowa najmu lub użyczenia)
- zaświadczenia o numerze Regon
- umowy z biurem rachunkowym (jeśli podatnik korzysta z usług biura)
- umowę z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego, na który przekazywany ma być zwrot podatku lub poświadczenie rachunku wydane przez bank.4. Termin załatwienia sprawyZgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się w terminie:
- podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego: przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków
- podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych: nie później niż w terminie złożenia pierwszej od dnia wejścia w życie ustawy, deklaracji dotyczącej zaliczki na ten podatek
- jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, nie będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych które zatrudniają pracowników: nie później niż w terminie złożenia pierwszej od dnia wejścia w życie ustawy, deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, nie będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych które nie zatrudniają pracowników: w terminie miesiąca od dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub we właściwym rejestrze
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych: nie później niż w terminie złożenia pierwszej, od dnia wejścia w życie ustawy deklaracji dotyczącej tej zaliczki albo dokonania wpłaty zryczałtowanego podatku
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nie wymienieni wyżej: nie później niż wraz ze złożeniem pierwszego, od dnia wejścia w życie ustawy zeznania rocznego, w terminie przewidzianym do jego złożenia- podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin: nie później niż w terminie:
a) złożenia pierwszej deklaracji na podatek rolny, leśny lub od nieruchomości
b) dokonania pierwszej wpłaty na podatek rolny, leśny lub od nieruchomości
- płatnicy podatków nie podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy: nie później niż w terminie przekazania do organu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do której składania obowiązani są płatnicy podatków

- Płatnicy składek ubezpieczeniowych, nie podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płatnicy podatków: nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego

- W przypadku gdy z przepisów dotyczących wyżej wymienionych podmiotów wynikają różne terminy dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego: w terminie najwcześniejszym-- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którym płatnik na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
a) pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek
b) dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek
c) pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia
d) dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego za pośrednictwem tego płatnika.
Płatnik dostarcza podatnikowi formularz zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego. Podatnik składa płatnikowi zgłoszenie identyfikacyjne w terminie 14 dni od otrzymania, natomiast płatnik obowiązany jest przekazać zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika , w terminie 14 dni od złożenia zgłoszenia przez podatnika.5. Składanie dokumentówPoprawnie wypełnione i podpisane zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne należy:
- składać w Dziale Ewidencji i Identyfikacji Podatników Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów, pok. 005 w godzinach:
poniedziałki, czwartki: 9-17
wtorki, środy, piątki: 8-16

- przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
ul.Postępu 16 A, 02-676 Warszawa6. Opłaty skarboweZłożenie zgłoszenia identyfikacyjnego nie podlega opłacie skarbowej.
Opłacie takiej podlegają:
- wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-5): 21 zł.
- wniosek o wydanie duplikatu decyzji o NIP: 15 zł.
- opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo do reprezentacji złożone w urzędzie.
- rejestracja w podatku VAT: 170 zł.

Opłaty powyższe uiszcza się w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Mokotów lub na jego konto: BANK HANDLOWY S.A. 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 7. Środki odwoławczeOdwołanie od decyzji w sprawie NIP do właściwego terytorialnie Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem tutejszego Urzędu.8. Podstawa prawna1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2004, Nr 269, poz. 2681, ze zm.)
3. Ustawa z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj Dz. U. z 2005r nr 41 poz. 399)
  Powrót   Do góry    Copyright © 2007 Izba Skarbowa w Warszawie. All rights reserved.